Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Sondmatningsdomen påverkar rättsläget

Sondmatningsdomen påverkar rättsläget

Försäkringskassan nekade kvinnan assistansersättning efter en tvåårsomprövning eftersom hon inte uppnådde 20 timmars hjälpbehov per vecka avseende de grundläggande behoven. På grund av kvinnans hälsotillstånd är hon i behov av kateter, något som faller inom kategorin egenvård. Försäkringskassan menade att ingen form sjukvårdande insatser, inklusive egenvård, kan vara ett grundläggande behov. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten delade Försäkringskassans bedömning och återförvisade målet till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.

Kvinnan, som blev av med sitt beslut om assistansersättning, överklagade Försäkringskassans beslut och anförde att egenvård i form av katetertömning måste anses falla inom det grundläggande behovet personlig hygien. Försäkringskassan anförde till förvaltningsrätten att alla sjukvårdande insatser, däribland egenvård, inte ska bedömas som grundläggande behov. Förvaltningsrätten ansåg dock att katetertömning är ett integritetsnära och känsligt behov som ska beaktas som grundläggande.

Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg som hämtade vägledning från Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 april 2018 som fastslog att sondmatning ska anses falla under det grundläggande behovet måltid. Högsta förvaltningsdomstolen skrev i sitt domskäl i sondmatningsmålet att en egenvårdsinsats som avser ett grundläggande behov kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger rätt till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade tömningen av kvinnans kateter utförs i form av egenvård. Domstolen konstaterade därefter, med stöd av sondmatningsmålet, att det faktum att kvinnans katetertömning utförs som egenvård i sig inte innebär att hjälpbehovet inte ska anses vara grundläggande. Slutligen konstaterar Kammarrätten att katetertömning får anses ingå i begreppet personlig hygien.

Med stöd av kvinnans intyg bedömde Kammarrätten att hennes katetertömning var mycket integritetskänslig, varför målet återförvisades till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. Sondmatningsmålets effekt på rättsläget kring personlig assistans verkar ha en större omfattning än vad som kunde tänkas uppenbart. Inte bara kan sondmatning anses vara ett grundläggande behov, utan även andra former av egenvård som är att anse som integritetskänslig och av privat karaktär. Förhoppningsvis kan argumentet från Försäkringskassan, att egenvård aldrig kan anses vara ett grundläggande behov, därför bli obsolet och leda till att fler personer som är i behov av personlig assistans kan få det beviljat.