Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Sondmatning samt hjälp med andning nya grundläggande behov

Sondmatning samt hjälp med andning nya grundläggande behov

Regeringen har på förmiddagen presenterat ett förslag till en ny lydelse av
9 a § i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där antalet grundläggande behov som berättigar till personlig assistans utökas med ytterligare två, sondmatning samt hjälp med andning.

Lagförslaget är resultatet av det beslut som Riksdagen tog 20 december 2018 för att säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning bedöms vara sådana grundläggande behov som i sig kan ge rätt till personlig assistans. Förslaget kom efter ett antal medialt uppmärksammade fall där personer med funktionsnedsättning förlorat sin assistans på grund av Försäkringskassans allt hårdare tolkning av gällande rätt.

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov. De grundläggande behoven enligt nu gällande rätt avser behov av hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av sig och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (9 a § första stycket LSS).

I regleringsbreven för 2017 gav regeringen i uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen att redovisa konsekvenser av två domar från HFD (HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 46). Den förstnämnda domen har, av Försäkringskassan, tidigare tolkats som att en egenvårdsåtgärd aldrig kan vara ett grundläggande behov.

Försäkringskassans strikta tolkning av ovanstående praxis, i kombination med utfärdade regleringsbrev till Försäkringskassan med uppdraget att bromsa kostnadsutvecklingen för personlig assistans, har under senare år fått till följd att många funktionsnedsatta, av dessa en stor del barn, som tidigare varit berättigade till personlig assistans, över en natt helt eller delvis förlorat sin assistans.

En ljuspunkt kunde dock skönjas när Högsta Förvaltningsdomstolen i sitt avgörande HFD 2018 ref. 21 - det så kallade Sondmatningsmålet - konstaterade att egenvård som avser något av de grundläggande behoven kan ge rätt till personlig assistans. Domstolen fastställda även att sondmatning är att betrakta som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov. HFD ansåg att hela näringstillförseln, från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna, skulle anses ingå i begreppet måltid. Trots HFD:s tydliga ställningstagande har domen ifrågasatts av Försäkringskassan vid flertalet tillfällen.

Ett förtydligande och ställningstagande i lagtexten som fastslår att såväl hjälp med andning som sondmatning utgör grundläggande behov är både efterlängtat och välbehövligt.

Regeringens förslag kan läsas i sin helhet på:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/02/behov-av-hjalp-med-andning-och-sondmatning/