Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Fortsatt positiv trend i assistansfrågor

I april förra året tog rättsläget gällande personlig assistans ett stort kliv i rätt riktning genom det så kallade Sondmatningsmålet – en dom som signalerade att den personliga assistansen ska upprätthållas och stärkas, inte nedmonteras. Nu fortsätter den goda trenden efter en dom från Kammarrätten i Göteborg som fastställer att en assistanssökande har rätt till tillsyn under dygnets alla vakna timmar som ett annat personligt behov.

I höstas anlitades Förvaltningsjuristerna för att överklaga en dom från Förvaltningsrätten i Karlstad. Den sökande hade blivit av med sitt assistansbeslut från Försäkringskassan på grund av att denne inte ansågs komma upp i 20 timmar grundläggande behov per vecka. Den sökandes hemkommun beviljade därefter personlig assistans, men inte i en tillräcklig omfattning för att täcka den sökandes omfattande hjälpbehov.

Båda besluten överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad, men domstolen avslog överklagandena. Kammarrätten i Göteborg meddelade prövningstillstånd i domen mot den sökandes hemkommun tidigt denna vår. Kammarrätten hade att pröva frågan om den sökande var berättigad personlig assistans i en större omfattning än vad kommunen hade beviljat.

I Kammarrätten anförde Förvaltningsjuristerna ett flertal argument för att ytterligare assistans skulle beviljas. Bland annat ansågs kommunen ha ”prutat” på tiden som beviljats för de grundläggande behoven utan någon motivering, gjort en felaktig bedömning av den sökandes behov av hjälp att kommunicera samt att den sökande var berättigad personlig assistans för tillsyn – inte som grundläggande behov utan som annat personligt behov. Kommunen ansåg att den sökande hade fått tillräcklig med assistans för att täcka alla hjälpbehov. Vidare vitsordade kommunen att hjälpbehovet förvisso var stort, men att den sökande klarar av flera delmoment med guidning, motivering och muntliga påminnelser – vilket inte är assistansgrundande.

Det argument som Förvaltningsjuristerna lade fram, som också synes varit avgörande för Kammarrättens dom, var att hjälpbehov ska tillgodoses, såväl grundläggande som andra personliga behov. I sitt domskäl konstaterade Kammarrätten att den sökande, vars flerfunktionshinder orsakar ett stort hjälpbehov i vardagen, har ett behov av kontinuerlig tillsyn. Vidare fastställde Kammarrätten, i likhet med Förvaltningsjuristernas yttrande, att tillsyn kan beviljas som ett annat personligt behov.

Målets utgång blev därför att den sökandes har rätt till tillsyn under all vaken tid, i den mån behovet inte är tillgodosett genom redan beviljad assistans.

Domen måste anses vara en god fortsättning av den trend som visat sig under det senaste året. Domstolarna har i en större omfattning tolkat och tillämpat regleringen av personlig assistans i enlighet med lagens syfte och förarbeten, det vill säga enligt lagstiftarens vilja än myndigheternas – något som vi naturligtvis gläds åt att se.