Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Redovisa assistanstimmar under domstolsprocess?

Redovisa assistanstimmar under domstolsprocess?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat att kravet på månadsvis redovisning som utförs i avvaktan på att Försäkringskassan ska komma med ett slutligt beslut inte gäller för assistans som utförs under tiden ett ärende prövas på domstol.

Bild på ett timglas

Försäkringskassan hade omprövat en kvinnas rätt till assistansersättning och beslutat att hon inte längre skulle få rätt till insatsen. Målet gick enda upp till kammarrätten som förklarade att hon skulle ha rätt till assistansersättning.

I avvaktan på att domstolarna skulle fatta beslut om hennes rätt till assistansersättning hade hon assistans i samma omfattning som tidigare. Hon krävde därmed att Försäkringskassan skulle retroaktiv ersätta assistansen som hon hade fått under tiden första ärendet hade prövats i domstol. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motivering att redovisningen av utförd assistans hade kommit in för sent. Enligt Försäkringskassan gällde kravet på månadsvis redovisning (51 kap. 7 § SFB) inte bara under handläggningstiden utan också under tiden ett ärende prövas i domstol.

HFD konstaterade att kravet på månadsvis redovisning under handläggningstid infördes för att motverka fusk inom assistansersättning. I lagförslaget framgick det att kravet på löpande redovisning gällde i avvaktan på ett slutligt beslut i ärendet.

Enligt HFD talade bestämmelsens ordalydelse för att skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans gäller endast fram till Försäkringskassans beslut i ärendet. Situationen som var aktuell i det här fallet gällde därmed inte. Med stöd i detta slog HFD fast att det faktum att kvinnan inte hade redovisat utförd assistans under tiden hennes ärende prövades i domstol inte kunde läggas till grund för att neka henne ersättning.

Detta innebär att den som överklagar ett beslut om assistansersättning inte länge behöver månadsvis redovisa till Försäkringskassan för de assistanstimmarna den har utnyttjat under domstolsprocessen, förrän den är slut.

Målet kan läsas i sin helhet här: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2019/3281-18.pdf