Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Följer Migrationsverket verkligen förvaltningslagen?

2023-02-24

I december förra året fick Migrationsverket stark kritik av Justitieombudsmannen (JO) på grund av deras långsamma handläggning av ärenden. Handläggningstiderna kunde i vissa fall uppgå till flera år.

Det gäller flera olika typer av ärenden. Vad gäller uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ärendet avgöras inom nio månader enligt 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF). Vid asylansökan ska handläggningstiden enligt 8 kap. 10 § UtlF vara max sex månader lång från och med att ansökan lämnades in och i vissa fall 15 månader om det föreligger särskilda skäl. JO har uttalat att det inte är acceptabelt att Migrationsverket är passiva under handläggningstiden då det fördröjer processen.

På Migrationsverkets hemsida framgår det att i nyligen avslutade ärenden gällande medborgarskap har 75 % fått ett beslut inom 41 månader. JO har inte kunnat uttala sig om vad som ska anses vara en godtagbar handläggningstid när det handlar om ansökan om medborgarskap. Vid en jämförelse mellan handläggningstiderna för uppehållstillstånd på nio månader och 41 månader för medborgarskap kan väntetiden anses vara orimligt lång innan beslut fattas när det rör en fråga om medborgarskap. När det gäller arbetstillstånd är handläggningstiderna betydligt kortare men fortfarande långt ifrån de krav på handläggningstid som ställs upp i förvaltningslagen (2017:900) (FL). Den så kallade spärrtiden för när den enskilde kan begära att myndigheten ska avgöra frågan är efter sex månader. Definitionen hittas i 12 § FL som även stadgar att från och med den dagen det begärs ska myndigheten inom fyra veckor fatta ett beslut eller avslå begäran.

I förvaltningslagen stadgas vilken service som myndigheter ska visa gentemot både fysiska och juridiska personer. I 6 § FL framgår det att kontakten med enskilda ska ske smidigt, enkelt och utan onödigt dröjsmål. JO har uttalat att det normalt sett inte får föreligga orimliga svarstider utan den enskilde ska kunna räkna med att få svar inom en rimlig tidsram och om inte annat att denne ska bli informerad om den beräknade tiden för handläggningen. Att en myndighet på grund av resursbrist inte kan tillgodose sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen är inte ett godtagbart skäl till att inte hjälpa den enskilde. Utöver kraven på skyndsam handläggning från myndigheten finns det även enligt 11 § FL krav på att myndigheten ska underrätta den enskilde om anledningen till att handläggningen har blivit försenad.

JO poängterar även vad den långa ärendehandläggningen leder till för de enskilda. Det kan skapa otrygghet och lidande och påverkar den enskildes liv i stor utsträckning. Problematiken ligger enligt JO i att de långa handläggningstiderna nu har blivit det normala, trots att det inte följer det som är stadgat i utlänningsförordningen.

Behöver du hjälp med arbetstillstånd, medborgarskap, uppehållstillstånd eller har du fler frågor om migrationsverkets handläggning och hur du ska gå till väga? Tveka inte på att höra av dig till oss på Förvaltningsjuristerna.

Följer Migrationsverket verkligen förvaltningslagen?

2023-02-24

I december förra året fick Migrationsverket stark kritik av Justitieombudsmannen (JO) på grund av deras långsamma handläggning av ärenden. Handläggningstiderna kunde i vissa fall uppgå till flera år.

Det gäller flera olika typer av ärenden. Vad gäller uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ärendet avgöras inom nio månader enligt 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF). Vid asylansökan ska handläggningstiden enligt 8 kap. 10 § UtlF vara max sex månader lång från och med att ansökan lämnades in och i vissa fall 15 månader om det föreligger särskilda skäl. JO har uttalat att det inte är acceptabelt att Migrationsverket är passiva under handläggningstiden då det fördröjer processen.

På Migrationsverkets hemsida framgår det att i nyligen avslutade ärenden gällande medborgarskap har 75 % fått ett beslut inom 41 månader. JO har inte kunnat uttala sig om vad som ska anses vara en godtagbar handläggningstid när det handlar om ansökan om medborgarskap. Vid en jämförelse mellan handläggningstiderna för uppehållstillstånd på nio månader och 41 månader för medborgarskap kan väntetiden anses vara orimligt lång innan beslut fattas när det rör en fråga om medborgarskap. När det gäller arbetstillstånd är handläggningstiderna betydligt kortare men fortfarande långt ifrån de krav på handläggningstid som ställs upp i förvaltningslagen (2017:900) (FL). Den så kallade spärrtiden för när den enskilde kan begära att myndigheten ska avgöra frågan är efter sex månader. Definitionen hittas i 12 § FL som även stadgar att från och med den dagen det begärs ska myndigheten inom fyra veckor fatta ett beslut eller avslå begäran.

I förvaltningslagen stadgas vilken service som myndigheter ska visa gentemot både fysiska och juridiska personer. I 6 § FL framgår det att kontakten med enskilda ska ske smidigt, enkelt och utan onödigt dröjsmål. JO har uttalat att det normalt sett inte får föreligga orimliga svarstider utan den enskilde ska kunna räkna med att få svar inom en rimlig tidsram och om inte annat att denne ska bli informerad om den beräknade tiden för handläggningen. Att en myndighet på grund av resursbrist inte kan tillgodose sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen är inte ett godtagbart skäl till att inte hjälpa den enskilde. Utöver kraven på skyndsam handläggning från myndigheten finns det även enligt 11 § FL krav på att myndigheten ska underrätta den enskilde om anledningen till att handläggningen har blivit försenad.

JO poängterar även vad den långa ärendehandläggningen leder till för de enskilda. Det kan skapa otrygghet och lidande och påverkar den enskildes liv i stor utsträckning. Problematiken ligger enligt JO i att de långa handläggningstiderna nu har blivit det normala, trots att det inte följer det som är stadgat i utlänningsförordningen.

Behöver du hjälp med arbetstillstånd, medborgarskap, uppehållstillstånd eller har du fler frågor om migrationsverkets handläggning och hur du ska gå till väga? Tveka inte på att höra av dig till oss på Förvaltningsjuristerna.