Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Att tänka på inför samboavtal

Varför ett samboavtal?

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt förvärvar en bostad men inte har samma ekonomiska förutsättningar eller om en part köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas för gemensamt bruk. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning eller större delen av handpenningen.

Bodelning efter sambor, hur går det till?

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad det är som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuell övertag av bolån.

För det fall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar eller ägande gjorts, kommer dessa inte heller tas i hänsyn vid en bodelning om parterna är oense.

En separation dem emellan kan då innebära att den sambon som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller erlagt mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Oense

Är parterna inte överens gällande bodelningen kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal.

Våra jurister hjälper er

Vanliga frågor om samboavtal

Vad är ett samboförhållande?

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Övrig egendom, så som fordon eller bankmedel utgör inte samboegendom. Huvudregeln är: ”det man tar med sig in i ett förhållande tar man även med sig ut” vilket säger oss att egendom som en part köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet inte är samboegendom.

 

Att tänka på inför testamente och arv

Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap utan lever i samboförhållande, eller att det i en ny, ”ombildad” familj finns s.k. särkullbarn d.v.s. barn från tidigare förhållanden. Så hur fungerar det då med rätten till arv och vem ärver vem om man är gift eller sambo?

1987 reformerades ärvdabalken och gav den efterlevande makan rätt till arv framför gemensamma barn. Detta betyder att idag så får gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna har gått bort.

Vanlig missuppfattning

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Bröstarvingars rätt

En annan viktig aspekt i det hela är bröstarvingens rätt till laglott. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn etc. Värt att ha i åtanke är att det inte är möjligt att testamentera all egendom till sin sambo/make/maka. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (alltså det som skulle ha tillfallit bröstarvinge om det inte fanns ett testamente skrivet). Denna begränsning i testamentsrätten är absolut i lag och kan inte ändras med hjälp av ett testamente.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högst angeläget att diskutera konsekvenserna av ett eventuellt dödsfall och hur det skulle påverka familjen utifrån den rådande familjekonstellationen. Sannolikt är upprättandet av ett testamente en, jämförelsevis, billig försäkring vid den först avlidnes frånfälle.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente.

Våra jurister hjälper dig

Vanliga frågor för testamenten och arv

Ärver min sambo mig?

Sambor ärver inte varandra, oberoende om ni har gemensamma barn eller hur länge ni har varit tillsammans. Skulle en av er gå bort och ni inte har skrivit testamente, kommer arvet gå till antigen era gemensamma barn(om ni har barn tillsammans) eller era föräldrar. Detta kan bli lite knepigt om ni äger en bostad ihop, då kan ni plötsligt stå som gemensam ägare på bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Ärver gifta alltid varandra?

Nej, för det fall det finns särkullbarn med i bilden ärver man inte sin man/fru fullt ut. Detta på grund av att barn har en omedelbar rätt att ärva sin förälder.  

Kan vi trygga upp barnens arv?

Ja, genom att förordna den egendom som ärvs som enskild egendom i testamentet. 

Hur förvaras testamentet?

För att testamentet ska kunna tillämpas måste man ha tillgång till originalet. Därför är det viktigt att testamentet förvaras på ett säkert ställe som exempelvis i ett kassaskåp då det inte längre är aktuellt med bankfack. Det kan vara bra att någon mer vet att det finns ett testamente och var originalet är förvarat. 

Behöver testamente registreras?

Nej, ett testamente kan inte registreras. Ett testamente är enbart giltigt i original. Däremot erbjuder flera företag och begravningsbyråer förvararing och bevakning av testamenten.

Vad säger våra kunder?

"Gott och kunnigt stöd och vägledning i en trygg och effektiv kommunikation. Rättsliga dokument välformulerade och med hög kvalité. Stor processkunskap. Gott utfall."

"Tack för er kunskap och hjälp, jag skulle inte orkat utan er! Ett fantastisk team som har varit lätt att nå! Kan rekommendera dem till fullo!"

"Bra bemötande och stöttning både muntligt och skriftligt vid svåra och tuffa möten med kommunen kring LSS hjälp till vår son. Svarar snabbt både via telefon och mail."

Vad säger våra kunder

Gott och kunnigt stöd och vägledning i en trygg och effektiv kommunikation. Rättsliga dokument välformulerade och med hög kvalité. Stor processkunskap. Gott utfall.

Tack för er kunskap och hjälp, jag skulle inte orkat utan er! Ett fantastisk team som har varit lätt att nå! Kan rekommendera dem till fullo!

Bra bemötande och stöttning både muntligt och skriftligt vid svåra och tuffa möten med kommunen kring LSS hjälp till vår son. Svarar snabbt både via telefon och mail.