Förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Förvaltningsjuristerna erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni från en myndighet eller privat sektor har behov av rådgivning eller ombud kan Förvaltningsjuristerna bistå vid exempelvis:

 • Laglighetsprövning
 • Förvaltningsbesvär, överklagande och ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Hantering av begäran om att utfå handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Offentlighetsprincipen
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Förvaltningsjuristerna håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

Juridiskt stöd och expertis till myndigheter

Förvaltningsjuristerna kan anlitas i syfte att öka den interna kompetensen hos landets olika myndigheter, både statliga och kommunala. Det kan handla om att Förvaltningsjuristerna håller en utbildning eller ett seminarium om hur ett beslut ska utformas, hantering av när ett beslut överklagas eller hur en myndighet bör hantera skyddade personuppgifter. Förvaltningsjuristerna kan även utföra utredningar av olika slag samt ta fram kunskapsunderlag avseende frågor som rör olika rättsområden såsom förvaltningsrätt, kommunalrätt och därmed tillhörande rättsområden. Andra exempel där Förvaltningsjuristerna är ett gott stöd är vid upprättande av och utformning av ny eller justerad delegationsordning samt kvalitetssäkring av andra styrande dokument som är nödvändiga för i upprätthållandet av en ändamålsenlig och rättssäker förvaltning.

Förvaltningsjuristerna kan även bistå med stöd i ärenden som är skolrelaterade, exempelvis beslut om mottagande till utbildning, utredning av klagomål och trakasserier samt rätt till utbildning. Utöver ovanstående kan Förvaltningsjuristerna självklart också agera ombud vid tvister och domstolsprocesser, såsom diskriminering, förvaltningsbesvär och andra ärenden rörande beslut som överklagas. I det fall som myndigheten önskar kan Förvaltningsjuristerna också gå in i er verksamhet som tillfälligt juridiskt konsultstöd, vilket kan aktualiseras vid vakanser och perioder då personal ska rekryteras.


Våra jurister hjälper er

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansform där det offentliga arbetar tillsammans med civilsamhället och den idéburna sektorn genom en särskild överenskommelse. Genom ett IOP bidrar parterna tillsammans för att uppnå syftet med överenskommelsen. Syftet med ett IOP ska vara att parterna tillsammans ska uppnå ett visst mål inom allmännyttan. Respektive part bidrar med olika typer av resurser, exempelvis ideellt arbete och administrativa resurser. För att bidra i ett IOP är det således inte nödvändigt att bidra med pengar, utan vardera parts bidrag i ett IOP kan utgöras av arbetsinsatser av olika slag. Huvudsaken är att parterna tillsammans arbetar för att nå det allmännyttiga målet. Notera dock att ett IOP också måste vara förenligt med vad som anges i kommunallagen.

För att det ska vara fråga om ett IOP krävs att föremålet för överenskommelsen inte finns på en konkurrensutsatt marknad eller att det är fråga om köp av tjänst. I det fall som föremålet för ett IOP är upphandlingspliktigt och utgörs av ett offentligt kontrakt med kommersiella och ekonomiska villkor enligt lagen om offentlig upphandling kan alltså IOP inte aktualiseras.

Stöd och biträde till den enskilde och företaget vid överklagan

Att överklaga ett beslut är inte alltid enkelt. Om du som enskild person eller företag känner att ett beslut har fattats på felaktiga grunder eller kanske inte borde ha fattats överhuvudtaget kan vi på Förvaltningsjuristerna hjälpa och ge råd genom hela processen. I det fall ni önskar kan vi även hjälpa er med att utreda förutsättningarna för ett eventuellt överklagande. Förvaltningsjuristerna kan även driva hela processen för dig på ditt uppdrag. Exempelvis kan det vara fråga om

 • Att överklaga beslut om att inte bli mottagen till studier inom den kommunala vuxenutbildningen
 • Att överklaga beslut om bygglov, marklov, rivning eller strandskyddsdispens
 • Att överklaga beslut som går en emot i olika tillståndsfrågor
 • Överklaga beslut om tilldelning i upphandlingar, det vill säga ansöka om överprövning av en upphandling
 • Att överklaga beslut som har fattats av kommunfullmäktige eller en nämnd i sin kommun
 • Att överklaga beslut avseende begäran om att utfå handlingar.

Avslutningsvis kan sägas att Förvaltningsjuristernas kompetensområde är brett. Har ni frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss. Vi har lösningar och förslag kring det mesta och vill på bästa sätt hjälpa er till en personlig, trygg och rättvis lösning.

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd uteservering, felaktiga beslut.

Laglighetsprövning –kommunallagen

Förvaltningsjuristerna ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på studielåns-ansökan? Är du återbetalningsskyldig trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller något annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag eller beslut som du vill överklaga?

Förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Förvaltningsjuristerna erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni från en myndighet eller privat sektor har behov av rådgivning eller ombud kan Förvaltningsjuristerna bistå vid exempelvis:

 • Laglighetsprövning
 • Förvaltningsbesvär, överklagande och ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Hantering av begäran om att utfå handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Offentlighetsprincipen
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Förvaltningsjuristerna håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

Juridiskt stöd och expertis till myndigheter

Förvaltningsjuristerna kan anlitas i syfte att öka den interna kompetensen hos landets olika myndigheter, både statliga och kommunala. Det kan handla om att Förvaltningsjuristerna håller en utbildning eller ett seminarium om hur ett beslut ska utformas, hantering av när ett beslut överklagas eller hur en myndighet bör hantera skyddade personuppgifter. Förvaltningsjuristerna kan även utföra utredningar av olika slag samt ta fram kunskapsunderlag avseende frågor som rör olika rättsområden såsom förvaltningsrätt, kommunalrätt och därmed tillhörande rättsområden. Andra exempel där Förvaltningsjuristerna är ett gott stöd är vid upprättande av och utformning av ny eller justerad delegationsordning samt kvalitetssäkring av andra styrande dokument som är nödvändiga för i upprätthållandet av en ändamålsenlig och rättssäker förvaltning.

Förvaltningsjuristerna kan även bistå med stöd i ärenden som är skolrelaterade, exempelvis beslut om mottagande till utbildning, utredning av klagomål och trakasserier samt rätt till utbildning. Utöver ovanstående kan Förvaltningsjuristerna självklart också agera ombud vid tvister och domstolsprocesser, såsom diskriminering, förvaltningsbesvär och andra ärenden rörande beslut som överklagas. I det fall som myndigheten önskar kan Förvaltningsjuristerna också gå in i er verksamhet som tillfälligt juridiskt konsultstöd, vilket kan aktualiseras vid vakanser och perioder då personal ska rekryteras.

Våra jurister hjälper dig

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansform där det offentliga arbetar tillsammans med civilsamhället och den idéburna sektorn genom en särskild överenskommelse. Genom ett IOP bidrar parterna tillsammans för att uppnå syftet med överenskommelsen. Syftet med ett IOP ska vara att parterna tillsammans ska uppnå ett visst mål inom allmännyttan. Respektive part bidrar med olika typer av resurser, exempelvis ideellt arbete och administrativa resurser. För att bidra i ett IOP är det således inte nödvändigt att bidra med pengar, utan vardera parts bidrag i ett IOP kan utgöras av arbetsinsatser av olika slag. Huvudsaken är att parterna tillsammans arbetar för att nå det allmännyttiga målet. Notera dock att ett IOP också måste vara förenligt med vad som anges i kommunallagen.

För att det ska vara fråga om ett IOP krävs att föremålet för överenskommelsen inte finns på en konkurrensutsatt marknad eller att det är fråga om köp av tjänst. I det fall som föremålet för ett IOP är upphandlingspliktigt och utgörs av ett offentligt kontrakt med kommersiella och ekonomiska villkor enligt lagen om offentlig upphandling kan alltså IOP inte aktualiseras.

Stöd och biträde till den enskilde och företaget vid överklagan

Att överklaga ett beslut är inte alltid enkelt. Om du som enskild person eller företag känner att ett beslut har fattats på felaktiga grunder eller kanske inte borde ha fattats överhuvudtaget kan vi på Förvaltningsjuristerna hjälpa och ge råd genom hela processen. I det fall ni önskar kan vi även hjälpa er med att utreda förutsättningarna för ett eventuellt överklagande. Förvaltningsjuristerna kan även driva hela processen för dig på ditt uppdrag. Exempelvis kan det vara fråga om

 • Att överklaga beslut om att inte bli mottagen till studier inom den kommunala vuxenutbildningen
 • Att överklaga beslut om bygglov, marklov, rivning eller strandskyddsdispens
 • Att överklaga beslut som går en emot i olika tillståndsfrågor
 • Överklaga beslut om tilldelning i upphandlingar, det vill säga ansöka om överprövning av en upphandling
 • Att överklaga beslut som har fattats av kommunfullmäktige eller en nämnd i sin kommun
 • Att överklaga beslut avseende begäran om att utfå handlingar.

Avslutningsvis kan sägas att Förvaltningsjuristernas kompetensområde är brett. Har ni frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss. Vi har lösningar och förslag kring det mesta och vill på bästa sätt hjälpa er till en personlig, trygg och rättvis lösning.

Våra jurister hjälper dig

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd uteservering, felaktiga beslut.

Kommunen – laglighetsprövning

Förvaltningsjuristerna ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på studielåns-ansökan? Är du återbetalningsskyldig trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller något annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag eller beslut som du vill överklaga?