Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Familjerätt, vårdnad & umgänge

Flera lagar reglerar förhållandet mellan makar och sambor, deras tillgångar och skulder samt arv och testamenten. Vid flera av livets skeenden kan det dyka upp juridiska frågor som kräver svar av en erfaren jurist. Kanske ska du gifta dig och vill upprätta ett äktenskapsförord eller kanske vill du uttrycka din vilja genom att upprätta ett testamente? Våra jurister hjälper dig.

Frågor gällande vårdnad av barn, boende och umgänge regleras i föräldrabalken. Ett centralt begrepp är barnets bästa vilket fungerar som en utgångspunkt och målsättning när dessa frågor avgörs. Tvister kan uppstå exempelvis när föräldrarna har begärt äktenskapsskillnad och inte kan nå en överenskommelse om hur frågorna kring barnen ska lösas. Vanligt är att samförstånd försöker nås innan stämningsansökan inges till domstol. I en annars stormig tid i livet kan våra jurister bistå dig genom att skapa ordning och trygghet.

Jurist i familjerätt

Flera lagar reglerar förhållandet mellan makar och sambor, deras tillgångar och skulder samt arv och testamenten. Vid flera av livets skeenden kan det dyka upp juridiska frågor som kräver svar av en erfaren jurist. Kanske ska du gifta dig och vill upprätta ett äktenskapsförord eller kanske vill du uttrycka din vilja genom att upprätta ett testamente? Våra jurister hjälper dig.

Frågor gällande vårdnad av barn, boende och umgänge regleras i föräldrabalken. Ett centralt begrepp är barnets bästa vilket fungerar som en utgångspunkt och målsättning när dessa frågor avgörs. Tvister kan uppstå exempelvis när föräldrarna har begärt äktenskapsskillnad och inte kan nå en överenskommelse om hur frågorna kring barnen ska lösas. Vanligt är att samförstånd försöker nås innan stämningsansökan inges till domstol. I en annars stormig tid i livet kan våra jurister bistå dig genom att skapa ordning och trygghet.

Bakhuvudet på flicka i svartvitt
Bakhuvudet på flicka i svartvitt

Vanliga frågor kring familjerätt

Våra jurister bistår dig med juridisk rådgivning gällande dessa frågor och hjälper dig med det du behöver.

Här hittar du våra vanligaste frågor gällande familjerätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Vårdnadstvist

Om föräldrarna på egen hand inte kan komma överens om barnets/barnens boende är det bästa att vända sig till den kommun de bor i. Där kan man få hjälp genom att bli erbjuden s.k. samarbetssamtal som leds av en tjänsteman på kommunen. Under dessa samtal talar föräldrarna med varandra och försöker nå en lösning där barnets bästa står i fokus. Når de en överenskommelse kan denna sedan utmynna i ett avtal där alla detaljer regleras. Då vet båda föräldrarna vad som gäller och missförstånd undviks lättare. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Har du frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller vill du anlita ett ombud är du välkommen att kontakta oss

Sambo

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Övrig egendom, så som fordon eller bankmedel utgör inte samboegendom. Huvudregeln är: ”det man tar med sig in i ett förhållande tar man även med sig ut” vilket säger oss att egendom som en part köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet inte är samboegendom.

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt förvärvar en bostad men inte har samma ekonomiska förutsättningar eller om en part köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas för gemensamt bruk. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning eller större delen av handpenningen.

Bodelning & skilsmässa

Vad ingår i en bodelning?

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad det är som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuell övertag av bolån.

För det fall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar eller ägande gjorts, kommer dessa inte heller tas i hänsyn vid en bodelning om parterna är oense.

En separation dem emellan kan då innebära att den sambon som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller erlagt mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Betänketid vid skilsmässa?

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda eller någon av parterna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått kan ni gemensamt eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Är parterna inte överens gällande bodelningen kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Äktenskapsförord

När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods inkluderar den egendom som makarna ägde innan äktenskapet men även sådant som förvärvats under äktenskapet.

För det fall en skilsmässa blir aktuell ska egendomen delas upp i en bodelning, oavsett vem som har införskaffat vad eller när, så delas allt lika. Undantaget till denna regel är om någon make har erhållit en gåva eller ett arv som via gåvobrev eller testamente är förordnad som enskild egendom. Egendom som är enskild utgör motsatsen till giftorättsgods och ingår således inte i en bodelning.

För att trygga egendom som enskild kan makarna även avtala om detta i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen. För det fall all egendom är enskild behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Ett äktenskapsförord kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem som äger vad i ett äktenskap. På så vis undviker man konflikter eller tvister vid en eventuell skilsmässa. Ett skrivet äktenskapsförord talar om för makarna vad som gäller och hur tillgångarna ska fördelas eller vilka tillgångar som inte ska delas.

Äktenskapsförord kan avtalas både innan och efter att paret ingått äktenskap. Det finns vissa formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Bland annat ska avtalet undertecknas av båda parter för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet behöver alltså vara registrerat hos Skatteverket för att vara ett bindande avtal, enbart signaturer räcker inte för att äktenskapsförordet ska tas hänsyn till vid en bodelning.

Det kan vara svårt att få till ett äktenskapsförord som reglerar fördelningen av egendomen så som man har tänkt sig. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande äktenskapsförord.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att upprätta ett äktenskapsförord.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är tänkt att fungera som ett alternativ till god man eller förvaltare. Framtidsfullmakten börjar gälla då du inte kan ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller dylikt. Den personen som du då utsett som fullmaktshavare blir din ställföreträdare i de angelägenheter som omfattas av fullmakten.

Ja, äkta makar har inte rätt att företräda varandra utan att den andra har samtyckt till det. För det fall ni som gift par har gemensamma tillgångar kan det vara klokt att upprätta varsin framtidsfullmakt ställda korsvis på varandra.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att skriva en framtidsfullmakt.

För det fall någon av er blir sjuk är det viktigt att den andre av er kan förvalta eller sälja bostaden, aktier eller fonder om det skulle behövas. Andra vardagsbestyr som att betala räkningar och ordna med diverse bankärenden underlättas. På så vis bestämmer ni själva vem som ska fatta beslut åt er då ni själva inte längre har möjlighet.

Testamente & arv

Sambor ärver inte varandra, oberoende om ni har gemensamma barn eller hur länge ni har varit tillsammans. Skulle en av er gå bort och ni inte har skrivit testamente, kommer arvet gå till antigen era gemensamma barn(om ni har barn tillsammans) eller era föräldrar. Detta kan bli lite knepigt om ni äger en bostad ihop, då kan ni plötsligt stå som gemensam ägare på bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Nej, för det fall det finns särkullbarn med i bilden ärver man inte sin man/fru fullt ut. Detta på grund av att barn har en omedelbar rätt att ärva sin förälder.  

Nej, ett testamente kan inte registreras. Ett testamente är enbart giltigt i original. Däremot erbjuder flera företag och begravningsbyråer förvararing och bevakning av testamenten.

Läs mer om testamenten och arv.

Skuldebrev

Skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två parter där det regleras vad som gäller kring ett skuldförhållande. För det fall du lånar ut pengar till någon bör du alltid skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett skriftigt dokument som bevisar att det finns en skuld och fungerar som ett löfte på att skulden kommer betalas.

Skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och är därför ett mer säkert tillvägagångssätt vid lån av pengar.

Nej, det finns det inte. Parterna skulle egentligen bara med en enkel mening kunna bekräfta att Part X har lånat 10 000 kronor från Part Y. Det krävs dock en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska anses giltigt men det finns inga andra formella krav för vilken typ av information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Däremot är det alltid bra att försöka reglera skuldförhållandet så tydligt som möjligt och få med samtliga lånevillkor som ska gälla för skuldförhållandet.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att utforma ett skuldebrev, vi hjälper gärna dig!

Det är olika hur man ser på att skriva skuldebrev inom familjen. Vissa anser att det är nödvändigt andra inte. Det är dock vanligt att sambopar som exempelvis köper bostad tillsammans skriver skuldebrev sinsemellan om det är så att de har betalat olika kontantinsatser eller om bara en part har erlagt handpenningen. I detta fall skrivs ett skuldebrev för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Skuldebrevet behöver såklart kompletteras med ett samboavtal, mer information om detta hittar ni i en artikel om samboavtal och bodelning.

Preskribering av en skuld betyder att en skuld avskrivs. De flesta skulder preskriberas efter 10 år om det inte sker ett s.k. preskriberingsavbrott.

Preskriberingsavbrott kan ske genom att långivaren skickar en skriftlig påminnelse eller krav om återbetalning till lånetagaren.

Vanliga frågor kring familjerätt

Våra jurister bistår dig med juridisk rådgivning gällande dessa frågor och hjälper dig med det du behöver.

Här hittar du vanliga frågor gällande familjerätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Vårdnadstvist

Om föräldrarna på egen hand inte kan komma överens om barnets/barnens boende är det bästa att vända sig till den kommun de bor i. Där kan man få hjälp genom att bli erbjuden s.k. samarbetssamtal som leds av en tjänsteman på kommunen. Under dessa samtal talar föräldrarna med varandra och försöker nå en lösning där barnets bästa står i fokus. Når de en överenskommelse kan denna sedan utmynna i ett avtal där alla detaljer regleras. Då vet båda föräldrarna vad som gäller och missförstånd undviks lättare. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Har du frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller vill du anlita ett ombud är du välkommen att kontakta oss

Sambo

Med samboförhållande avses ett förhållande där två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboförhållandet upphör om samborna ingår äktenskap, separerar eller om någon av dem avlider.

Sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Övrig egendom, så som fordon eller bankmedel utgör inte samboegendom. Huvudregeln är: ”det man tar med sig in i ett förhållande tar man även med sig ut” vilket säger oss att egendom som en part köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet inte är samboegendom.

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Detta är särskilt viktigt om man gemensamt förvärvar en bostad men inte har samma ekonomiska förutsättningar eller om en part köper bostaden ensam, fast bostaden är ämnad att användas för gemensamt bruk. Vid båda fallen bör det skrivas samboavtal och/eller revers för att reglera att det blir rätt vid en framtida försäljning av bostaden eller vid en eventuell separation. Sambolagen innebär lika delning av samboegendomen om inget annat föreskrivs vilket kan innebära en förlust av kapital för den part som har erlagt handpenning eller större delen av handpenningen.

Bodelning & skilsmässa

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Dock finns det några undantag från huvudregeln. Vi hjälper er gärna vidare med att ta reda på vilka undantag som gäller just er.

Bodelning mellan sambor ska åberopas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Beräkningen för bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Om det finns ett samboavtal när ett samboförhållande upphör blir bodelningen relativt enkel. Bodelningsavtalet klargör då vad det är som gäller kring separationen och samboegendomen. Vidare används bodelningsavtalet som underlag för att bland annat skifta bostaden och eventuell övertag av bolån.

För det fall det inte finns ett samboavtal där reglering av parternas olika ekonomiska förutsättningar eller ägande gjorts, kommer dessa inte heller tas i hänsyn vid en bodelning om parterna är oense.

En separation dem emellan kan då innebära att den sambon som inte äger bostaden, får möjlighet att göra anspråk på bostaden. Likaså kan den part som inte erlagt handpenning (eller erlagt mindre handpenning) vid köpet av bostaden, kräva ut värdet motsvarande halva handpenningen oavsett hur mycket respektive part erlagt.

Är parterna inte överens gällande bodelningen kan en part ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare är en jurist/advokat som på uppdrag av tingsrätten ska fatta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan de tar beslut om skilsmässa:

  • Om båda eller någon av parterna varaktigt bort tillsammans med eget barn under 16 år.
  • Om minst en av er begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas.

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När minst 6 månader har gått kan ni gemensamt eller var för sig begära att skilsmässan fullföljs.

Äktenskapsförord

När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods inkluderar den egendom som makarna ägde innan äktenskapet men även sådant som förvärvats under äktenskapet.

För det fall en skilsmässa blir aktuell ska egendomen delas upp i en bodelning, oavsett vem som har införskaffat vad eller när, så delas allt lika. Undantaget till denna regel är om någon make har erhållit en gåva eller ett arv som via gåvobrev eller testamente är förordnad som enskild egendom. Egendom som är enskild utgör motsatsen till giftorättsgods och ingår således inte i en bodelning.

För att trygga egendom som enskild kan makarna även avtala om detta i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen. För det fall all egendom är enskild behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Ett äktenskapsförord kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem som äger vad i ett äktenskap. På så vis undviker man konflikter eller tvister vid en eventuell skilsmässa. Ett skrivet äktenskapsförord talar om för makarna vad som gäller och hur tillgångarna ska fördelas eller vilka tillgångar som inte ska delas.

Äktenskapsförord kan avtalas både innan och efter att paret ingått äktenskap. Det finns vissa formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Bland annat ska avtalet undertecknas av båda parter för att sedan registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet behöver alltså vara registrerat hos Skatteverket för att vara ett bindande avtal, enbart signaturer räcker inte för att äktenskapsförordet ska tas hänsyn till vid en bodelning.

Det kan vara svårt att få till ett äktenskapsförord som reglerar fördelningen av egendomen så som man har tänkt sig. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande äktenskapsförord.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att upprätta ett äktenskapsförord.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är tänkt att fungera som ett alternativ till god man eller förvaltare. Framtidsfullmakten börjar gälla då du inte kan ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller dylikt. Den personen som du då utsett som fullmaktshavare blir din ställföreträdare i de angelägenheter som omfattas av fullmakten.

Ja, äkta makar har inte rätt att företräda varandra utan att den andra har samtyckt till det. För det fall ni som gift par har gemensamma tillgångar kan det vara klokt att upprätta varsin framtidsfullmakt ställda korsvis på varandra.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att skriva en framtidsfullmakt.

För det fall någon av er blir sjuk är det viktigt att den andre av er kan förvalta eller sälja bostaden, aktier eller fonder om det skulle behövas. Andra vardagsbestyr som att betala räkningar och ordna med diverse bankärenden underlättas På så vis bestämmer ni själva vem som ska fatta beslut åt er då ni själva inte längre har möjlighet.

Testamente & arv

Sambor ärver inte varandra, oberoende om ni har gemensamma barn eller hur länge ni har varit tillsammans. Skulle en av er gå bort och ni inte har skrivit testamente, kommer arvet gå till antigen era gemensamma barn(om ni har barn tillsammans) eller era föräldrar. Detta kan bli lite knepigt om ni äger en bostad ihop, då kan ni plötsligt stå som gemensam ägare på bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Nej, för det fall det finns särkullbarn med i bilden ärver man inte sin man/fru fullt ut. Detta på grund av att barn har en omedelbar rätt att ärva sin förälder.  

Nej, ett testamente kan inte registreras. Ett testamente är enbart giltigt i original. Däremot erbjuder flera företag och begravningsbyråer förvararing och bevakning av testamenten.

Läs mer om testamenten och arv.

Skuldebrev

Skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två parter där det regleras vad som gäller kring ett skuldförhållande. För det fall du lånar ut pengar till någon bör du alltid skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett skriftigt dokument som bevisar att det finns en skuld och fungerar som ett löfte på att skulden kommer betalas.

Skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal och är därför ett mer säkert tillvägagångssätt vid lån av pengar.

Nej, det finns det inte. Parterna skulle egentligen bara med en enkel mening kunna bekräfta att Part X har lånat
10 000 kronor från Part Y. Det krävs dock en underskrift av låntagaren för att skuldebrevet ska anses giltigt men det finns inga andra formella krav för vilken typ av information som behöver finnas med i ett skuldebrev. Däremot är det alltid bra att försöka reglera skuldförhållandet så tydligt som möjligt och få med samtliga lånevillkor som ska gälla för skuldförhållandet.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att utforma ett skuldebrev, vi hjälper gärna dig!

Det är olika hur man ser på att skriva skuldebrev inom familjen. Vissa anser att det är nödvändigt andra inte. Det är dock vanligt att sambopar som exempelvis köper bostad tillsammans skriver skuldebrev sinsemellan om det är så att de har betalat olika kontantinsatser eller om bara en part har erlagt handpenningen. I detta fall skrivs ett skuldebrev för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Skuldebrevet behöver såklart kompletteras med ett samboavtal, mer information om detta hittar ni i en artikel om samboavtal och bodelning.

Preskribering av en skuld betyder att en skuld avskrivs. De flesta skulder preskriberas efter 10 år om det inte sker ett s.k. preskriberingsavbrott.

Preskriberingsavbrott kan ske genom att långivaren skickar en skriftlig påminnelse eller krav om återbetalning till lånetagaren.