Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist i personlig assistans

Människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ibland ha rätt till insatsen personlig assistans. Insatsen regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialförsäkringsbalken.

För att ha rätt till assistans krävs i första hand att den enskilde omfattas av någon av LSS:s tre så kallade personkretsar. I steg två behöver den enskilde ha ett omfattande hjälpbehov avseende de grundläggande behoven; personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, andning, att kommunicera med andra, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Beroende på hjälpbehovets storlek kan den enskilde ha rätt till ersättning för assistansen från sin hemkommun eller från Försäkringskassan.

Våra jurister kan bland annat hjälpa dig att bedöma om du kan ha rätt till assistans samt agera ombud vid nyansökningar, omprövningar eller överklagande av beslut om personlig assistans.

Jurist i
personlig assistans

Människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ibland ha rätt till insatsen personlig assistans. Insatsen regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialförsäkringsbalken.

För att ha rätt till assistans krävs i första hand att den enskilde omfattas av någon av LSS:s tre så kallade personkretsar. I steg två behöver den enskilde ha ett omfattande hjälpbehov avseende de grundläggande behoven; personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, andning, att kommunicera med andra, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

 

Beroende på hjälpbehovets storlek kan den enskilde ha rätt till ersättning för assistansen från sin hemkommun eller från Försäkringskassan.


Våra jurister kan bland annat hjälpa Dig att bedöma om Du kan ha rätt till assistans samt agera ombud vid nyansökningar, omprövningar eller överklagande av beslut om personlig assistans.

Man med funktionsvariation åker bitski med assistent i fjällmiljö
Man med funktionsvariation åker bitski med assistent i fjällmiljö

Vanliga frågor kring personlig assistans

Här hittar du vanliga frågor gällande personlig assistans. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

För att få personlig assistans krävs att du har en funktionsnedsättning och tillhör någon av följande grupper i 1 § LSS:

 • Du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Du har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Därefter krävs att Du behöver hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, andning, att kommunicera med andra, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Det finns ingen lägstanivå vad avser omfattningen på de grundläggande behoven men av praxis framgår att det i vart fall krävs ett par timmar per vecka samt att hjälpen är återkommande och av integritetskänslig karaktär. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att bedöma om du kan ha rätt till personlig assistans.

Ordet personkrets syftar till de tre grupper av människor med olika funktionsnedsättningar som omfattas av LSS. Av 1 § LSS framgår följande:

 • ”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personermed utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.”

Det är således de tre olika grupperna i 1 § LSS som utgör de tre olika personkretsarna. För att bli beviljad en stödinsats genom LSS krävs att Du tillhör en av grupperna.

Det som avgör om du får assistans från kommunen eller Försäkringskassan är omfattningen av ditt hjälpbehov med de s.k. grundläggande behoven. De grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Utgör hjälpen med de grundläggande behoven mindre än 20 timmar per vecka kan du få assistans från kommunen. Överstiger istället hjälpen med de grundläggande behoven 20 timmar per vecka får du assistans från Försäkringskassan.

I stort sett är det inte så mycket som skiljer assistans från kommunen från assistans från Försäkringskassan. Assistans från kommunen benämns personlig assistans medan assistans från Försäkringskassan benämns assistansersättning. Ersättningsbeloppet per beviljad timme kan skiljas åt mellan kommuner och Försäkringskassan. Försäkringskassan har rätt att ompröva beslut om assistansersättning vart annat år (observera dock att denna rätt är tillfälligt stoppad) medan kommuner ofta omprövar besluten varje år.

Ja, i en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 682-17) är det nu klarlagt att sondmatning tillhör kategorin måltid och utgör ett grundläggande behov. Sondmatning räknas som ett grundläggande behov från det att sondslangen kopplas på till dess att den kopplas ur och under hela tiden sondmatningen pågår. Huruvida detta sedan är assistansgrundande beror på om hjälpen är av tillräckligt kvalificerat slag och av tillräckligt privat karaktär. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi kan hjälpa dig under hela ditt ärende. Oavsett om det gäller en nyansökan, en omprövning eller en ansökan om fler timmar så kan vi ge dig juridisk rådgivning och agera ombud. Skulle beslutet gå dig emot kan vi hjälpa dig att överklaga till domstol och driva processen åt dig. Vi vägleder dig och berättar hur processen utvecklas, vad du har för rättigheter och hur du kan tillvarata dem.

Driver du att assistansbolag kan du anlita oss som jurist åt dina kunder i ovanstående ärendetyper. Vi kan även hjälpa till vid eventuella Lex Sarah-händelser och utreda dessa åt er.

Det korta och generella svaret är ja, men en bedömning görs i varje enskilt fall varför det är viktigt att en noggrann genomgång av den enskildes funktionsnedsättning och hjälpbehov sker innan något utförligare svar kan ges i frågan. I allmänhet kan dock sägas att de senaste åren har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat domar som har fått stor påverkan kring hur den enskildes hjälpbehov bedöms av kommun och Försäkringskassan.

Kravet på ett mycket tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och hjälpbehovet (ex. Pelle föddes med ryggmärgsbråck vilket innebär att han har begränsad rörlighet, vilket i sin tur innebär att han behöver hjälp vid toalettbesök) har blivit större och det krävs mycket bra intyg som styrker detta. Det kan generellt sägas att det är svårare för vissa personer att få assistans idag än för några år sedan. Detta gäller främst personer med uteslutande psykiska funktionsnedsättningar.

Vanliga frågor kring personlig assistans

Här hittar du vanliga frågor gällande personlig assistans. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

För att få personlig assistans krävs att Du har en funktionsnedsättning och tillhör någon av följande grupper i 1 § LSS:

 • Du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Du har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Därefter krävs att Du behöver hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, andning, att kommunicera med andra, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Det finns ingen lägstanivå vad avser omfattningen på de grundläggande behoven men av praxis framgår att det i vart fall krävs ett par timmar per vecka samt att hjälpen är återkommande och av integritetskänslig karaktär. Kontakta gärna oss så hjälper vi Dig att bedöma om Du kan ha rätt till personlig assistans.

Ordet personkrets syftar till de tre grupper av människor med olika funktionsnedsättningar som omfattas av LSS. Av 1 § LSS framgår följande:

 • ”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personermed utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.”

Det är således de tre olika grupperna i 1 § LSS som utgör de tre olika personkretsarna. För att bli beviljad en stödinsats genom LSS krävs att Du tillhör en av grupperna.

Det som avgör om du får assistans från kommunen eller Försäkringskassan är omfattningen av Ditt hjälpbehov med de s.k. grundläggande behoven. De grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Utgör hjälpen med de grundläggande behoven mindre än 20 timmar per vecka kan Du få assistans från kommunen. Överstiger istället hjälpen med de grundläggande behoven 20 timmar per vecka får Du assistans från Försäkringskassan.

I stort sett är det inte så mycket som skiljer assistans från kommunen från assistans från Försäkringskassan. Assistans från kommunen benämns personlig assistans medan assistans från Försäkringskassan benämns assistansersättning. Ersättningsbeloppet per beviljad timme kan skiljas åt mellan kommuner och Försäkringskassan. Försäkringskassan har rätt att ompröva beslut om assistansersättning vart annat år (observera dock att denna rätt är tillfälligt stoppad) medan kommuner ofta omprövar besluten varje år.

Ja, i en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 682-17) är det nu klarlagt att sondmatning tillhör kategorin måltid och utgör ett grundläggande behov. Sondmatning räknas som ett grundläggande behov från det att sondslangen kopplas på till dess att den kopplas ur och under hela tiden sondmatningen pågår. Huruvida detta sedan är assistansgrundande beror på om hjälpen är av tillräckligt kvalificerat slag och av tillräckligt privat karaktär. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi kan hjälpa Dig under hela ditt ärende. Oavsett om det gäller en nyansökan, en omprövning eller en ansökan om fler timmar så kan vi ge dig juridisk rådgivning och agera ombud. Skulle beslutet gå dig emot kan vi hjälpa dig att överklaga till domstol och driva processen åt dig. Vi vägleder Dig och berättar hur processen utvecklas, vad Du har för rättigheter och hur Du kan tillvarata dem.

Driver Du att assistansbolag kan Du anlita oss som jurist åt Dina kunder i ovanstående ärendetyper. Vi kan även hjälpa till vid eventuella Lex Sarah-händelser och utreda dessa åt Er.

Det korta och generella svaret är ja, men en bedömning görs i varje enskilt fall varför det är viktigt att en noggrann genomgång av den enskildes funktionsnedsättning och hjälpbehov sker innan något utförligare svar kan ges i frågan. I allmänhet kan dock sägas att de senaste åren har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat domar som har fått stor påverkan kring hur den enskildes hjälpbehov bedöms av kommun och Försäkringskassan.

Kravet på ett mycket tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och hjälpbehovet (ex. Pelle föddes med ryggmärgsbråck vilket innebär att han har begränsad rörlighet, vilket i sin tur innebär att han behöver hjälp vid toalettbesök) har blivit större och det krävs mycket bra intyg som styrker detta. Det kan generellt sägas att det är svårare för vissa personer att få assistans idag än för några år sedan. Detta gäller främst personer med uteslutande psykiska funktionsnedsättningar.