Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Vad kostar det?

Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av vårt arbete består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat.

Vad kostar juridisk rådgivning?

När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta. Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av vårt arbete består därför i att sätta oss in i just er situation för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat och rätt förväntningar.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.

Våra arvoden ligger mellan 1 500 kr och 2 000 kr exkl. moms per timme. Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Rättsskydd

Vi hjälper dig givetvis med din ansökan om rättsskydd.

Om du hamnat i en tvist kan eventuellt ersättning utgå genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring. Normalt omfattas tvister som rör vårdnad, boende och umgänge, men även andra privaträttsliga tvister – det vill säga tvister mellan privatpersoner – kan ingå, som till exempel arvstvister, fordringar, skadeståndstalan eller fastighetstvister. Rättsskyddet ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar; ibland finns även tilläggsförsäkringar med utökat rättsskydd.

Som huvudregel måste hemförsäkringen ha funnits under en sammanhängande period om två år. Vid byte av försäkringsbolag får inget uppehåll finnas i försäkringsskyddet. Självrisken uppgår normalt till mellan 20 och 25 %. Ersättningen är begränsad till ett visst maxbelopp efter avdrag för självrisk. Du som klient svarar fullt ut för våra ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader. Det är försäkringsbolagets villkor som avgör om rätt till ersättning föreligger. En ansökan om rättsskydd bör göras så snart ärendet påbörjas och det är därför viktigt att du omgående upplyser oss om att du har en försäkring.

Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Vi hjälper dig givetvis även med din ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att du som privatperson kan få hjälp från staten att betala delar av kostnaden för ditt juridiska biträde om du inte har de ekonomiska förutsättningarna. Det är dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan få rättshjälp eller inte. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den jurist som ska handlägga ditt ärende. Om ett positivt beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan anges samtidigt hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Här kan du läsa mer om rättshjälp hos domstolsverket.

Har du fler funderingar kring rättsskydd och rättshjälp? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.