Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Sekretesspolicy

Förvaltningsjuristerna hanterar personuppgifter om våra kunder, potentiella kunder och samarbetspartners. Genom att använda webbplatsen forvaltningsjuristerna.se samtycker du till att Förvaltningsjuristerna behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Vad kostar det?

Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av vårt arbete består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat.

Hur arbetar Förvaltningsjuristerna med personuppgifter?

Det är Förvaltningsjuristerna som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss. Nedan följer en kort sammanfattning av hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag samt efterleva de skyldigheter som ålagts oss genom lag och förordning.

Exempel på sådana uppgifter som Förvaltningsjuristerna samlar in är; namn, telefonnummer, adress, epostadress, personnummer.

Uppgifterna gallras i enlighet med de tidsintervall som är nödvändiga föra att efterleva bland annat regler avseende penningtvätt och bokföring.

Hur används dina personuppgifter?

Genom att delge oss dina personuppgifter samtycker du till att dina uppgifter används för att leverera den tjänst du köpt av oss, önskar köpa av oss samt för att vi ska kunna tillgodose dig den service som du förväntar dig.

Vi använder dina personuppgifter i bl.a. följande syften.

 • För att leverera den köpta tjänsten.
 • För att upprätta uppdragsavtal och fullmakter.
 • För att kunna hålla kontakt med dig under uppdragets gång och inhämta nödvändig information för uppdragets utförande.
 • För att fakturera.
 • För att ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att göra identitetskontroller i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • För att kunna förse dig med relevant innehåll. Analysering av användandet innebär att personuppgifter m.m. analyseras för att identifiera beteende, preferenser, funktioner eller behov.
 • För att kunna analysera hur du använder forvaltningsjuristerna.se, och hela tiden kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi erbjuder.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Det innebär att vissa leverantörer inom kundservice, analys/statistik, betalning och teknisk support kan komma att ta del av informationen. Det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla oss tjänster inom ramen för de behandlingsaktiviteter som anges i denna policy. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med relevanta leverantörer som sätter uttryckliga begränsningar för hur de kan använda dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesspolicy.

Var lagras dina personuppgifter?

All din personliga information lagras idag i Sverige. Förvaltningsjuristernas avsikt är att även i framtiden lagra all data inom EU/EES. I den händelsen vissa tjänster i framtiden skulle komma att befinna sig utanför EU/EES kommer denna behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland eller annan godkänd överföringsfunktion.


Vilka skyldigheter åligger Förvaltningsjuristerna?

Förvaltningsjuristerna ska:

 • Hålla sig uppdaterad om de personuppgifter som hanteras, och säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt enligt nedan.
 • Regelbundet se över rutinerna kring hanteringen av personuppgifterna samt vid behov uppdatera denna policy.
 • Säkerställa att de anställda som hanterar personuppgifter erbjudits information för att hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt.
 • Besvara eventuella förfrågningar eller begäran från enskilda om att få ta del av deras personuppgifter som Förvaltningsjuristerna hanterar.
 • Säkerställa att datasystem, tjänster, mjukvara och utrustning har tillräckliga säkerhetsfunktioner.
 • Bedöma huruvida det är lämpligt att använda sig av tredje-parts-tjänster (personuppgiftsbiträde) som till exempel molntjänster för att förvara data, samt säkerställa att tredje part genom avtal förbinder sig till Förvaltningsjuristernas krav på datasäkerhet så som den uttrycks i denna policy och svensk lag. Endast personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas får anlitas. Avtalets specifika innehåll regleras i Artikel 28 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy och som du anlitat oss för, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en uppgift som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Det vill säga, all information som kan användas för att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, epost men även foton m.m.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av dessa uppgifter.

Vad avses med personuppgiftsansvarig?

En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vad avses med personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Krav på korrekthet, relevans och skydd

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det vill säga, personuppgifterna ska vara nödvändiga i Förvaltningsjuristernas verksamhet.

Det ska finnas ett legitimt intresse för att hantera personuppgifterna och hanteringen får inte orsaka den enskilde otillbörlig skada.

Personuppgifterna ska vara korrekta och, om nödvändigt, uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. Enskilda får begära att personuppgifter rättas eller utplånas.

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Till exempel genom lösenordsskydd på filer eller begränsad åtkomst för obehöriga.

Den enskildes rättigheter

Varje enskild registrerad har rätt att få ta del av de personuppgifter som Förvaltningsjuristerna hanterar och som berör den enskilde.

Du har även rätt att:

 • Få insyn i vilka personuppgifter vi hanterar.
 • Begära att dina personuppgifter ska korrigeras.
 • Få dina personuppgifter raderade (så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem).
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Meddela oss att du inte anser att vi hanterar dina personuppgifter korrekt.

Radering av uppgifterna

Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Observera att radering inte kan ske i strid med gällande lagstiftning.

Cookies

När du besöker vår webbplats placeras en cookie som används för att känna igen din dator eller mobiltelefon. Den ger information om din aktivitet på vår webbplats. Det underlättar för dig, eftersom cookies gör att din mobiltelefon eller dator t.ex. kommer ihåg val och uppgifter vid framtida besök. Cookies ger oss också information om ditt beteende på vår webbplats, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Förvaltningsjuristerna.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Förvaltningsjuristerna i Sverige AB, Box 1814, 701 18 Örebro, Sverige. Om du har frågor om vårt arbete eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@forvaltningsjuristerna.se eller på telefon 010-18 89 500.

Vad kostar juridisk rådgivning?

När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta. Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av vårt arbete består därför i att sätta oss in i just er situation för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat och rätt förväntningar.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.

Arvoden

Våra arvoden ligger vanligtvis mellan
1 500 kr och 2 000 kr exkl. moms per timme. Vid korta tidsfrister eller ovanliga krav och förfrågningar tar vi ibland ett högre arvode. För vissa uppdrag, som till exempel upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter, tar vi fast pris. Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.

Har du frågor?

Vi hjälper dig givetvis med din ansökan om rättshjälp och rättsskydd. Vill du veta mer om hur finns information nedan.